Fashion Dash screenshots

Next screenshot
Main Menu
Fashion Dash 2.2 : Main Menu

Screenshots for Fashion Dash 2.2

Main Menu
Main Menu
Help screen
Help screen
Tutorial
Tutorial