Nymgo screenshots

Previous screenshot
Main window
Nymgo 5.0 : Main window

Screenshots for Nymgo 5.0

Main window
Main window
Main window
Main window

Screenshots for Nymgo 4.1

Main window
Main window

Screenshots for Nymgo 4.1 beta

Send SMS Window
Send SMS Window
Main Window
Main Window
Audio Wizard Window
Audio Wizard Window
Main window
Main window

Screenshots for Nymgo 4.0 beta

Main window
Main window

Screenshots for Nymgo 1.0

Main window
Main window