Pando screenshots

Previous screenshot
Share Window
Pando 2.1 : Share Window

Screenshots for Pando 2.5

Main window
Main window

Screenshots for Pando 2.3

Getting start receiving
Getting start receiving

Screenshots for Pando 2.2

Main
Main
Options
Options
Transfers
Transfers

Screenshots for Pando 2.1

Main Window
Main Window
Options
Options
Share Window
Share Window