Privacy Guardian screenshots

Next screenshot
Main View
Privacy Guardian 5.0 : Main View

Screenshots for Privacy Guardian 5.0

Main View
Main View
Main Screen
Main Screen
About Screen
About Screen
Privacy Scan
Privacy Scan

Screenshots for Privacy Guardian 4.1

Select Action
Select Action
Select Section to Clean
Select Section to Clean
Cleaning
Cleaning