Quick AVI Splitter screenshots

Screenshots for Quick AVI Splitter 2.0

Setup Wizard
Setup Wizard
Main Screen
Main Screen
Split into equal-size parts
Split into equal-size parts
About Screen
About Screen