Super Mario 64 screenshots

Next screenshot
Demo Notice
Super Mario 64 1.2 : Demo Notice

Screenshots for Super Mario 64 1.2

Demo Notice
Demo Notice
Welcome Screen
Welcome Screen
Playing
Playing