Telugu Bible (Unicode) for theWord screenshots

Main window showing the Bible in different languages, including Tegulu
Telugu Bible (Unicode) for theWord 1.0 : Main window showing the Bible in different languages, including Tegulu

Screenshots for Telugu Bible (Unicode) for theWord 1.0

Main window showing the Bible in different languages, including Tegulu
Main window showing the...