Telugu Bible (Unicode) for theWord screenshots

Main window showing the Bible in different languages, including Tegulu
Telugu Bible (Unicode) for theWord : Main window showing the Bible in different languages, including Tegulu