Viveza screenshots

Previous screenshot
Setup wizard
Viveza 2.0 : Setup wizard

Screenshots for Viveza 2.0

Side by side preview
Side by side preview
Improving picture
Improving picture
Setup wizard
Setup wizard